Surah Abasa

Surah Abasa AyatsSurah Abasa WordsSurah Abasa lettersSurah Abasa Rukus
421515521

Colour Coded Tajweed Rules

Ikhfa Ghunna Ikhfa Meem Saakin Idghaam QalQala Qalb Idghaam Meem Saakin
Read More About Tajweed Rules
Surah-Abasa-Page-1
Surah-Abasa-Page-2
Surah-Abasa-Page-3
Exit mobile version