Surah Al Ghashiyah

Surah Al Ghashiyah AyatsSurah Al Ghashiyah WordsSurah Al Ghashiyah lettersSurah Al Ghashiyah Rukus
201003821

Colour Coded Tajweed Rules

tajweed-rules-blue-ikhfaIkhfa tajweed-rules-orange-GhunnaGhunna tajweed-rule-green-Ikhfa Ikhfa Meem Saakin tajweed-rule-green-IdghaamIdghaam tajweed-rules-red-qalqalaQalQala tajweed-rules-purple-QalbQalb tajweed-rules-lightgreen-Idghaam Meem SaakinIdghaam Meem Saakin
Read More About Tajweed Rules
surah-al-ghashiyah

Back to top button